Objaśnienia skrótów gramatycznych, stylistycznych i regionalnych

Skrót

Nazwa

Opis

ABBR

abbreviation

skrót

ADJ

adjective

przymiotnik

ADV

adv

przysłówek

AME

American English

wersja amerykańska

ART

article

rodzajnik

AUSTR

Australian English

wersja australijska

AUX

auxiliary

czasownik posiłkowy

BRE

British English

wersja brytyjska

CAN

Canadian English

wersja kanadyjska

COMPAR

comparative

stopień wyższy przymiotnika

CONJ

conjuction

spójnik

CONT

continuous

ciągły (czas)

DEF

definite

określony

DEM

demostrative

zaimek wskazujący

EXCL

exclamation

wykrzyknik, wtrącenie

F

feminie

rodzaj żeński

FIG

figurative

przenośny, obrazowy

FML

formal

język urzędowy, książkowy

FUS

inseparable

nierozdzielnie

HUM

humorous

zwrot humorystyczny

I

idiom

idiom

INDEF

indefinite

nieokreślony

INF

informal

potocznie, nieformalnie

INV

invariable

nieodmienny, niezmienny

IRO

ironic

ironicznie

M

masculine

rodzaj męski

N

noun

rzeczownikv

NL

neuter

rodzaj nijaki

NUM

numeral

liczebnik

OF

orginal form

czasownik nieregularny

PART

particle

partykuła

PEJ

pejorative

pejoratywny

PERS

personal

osobowy

PHR

phrase

fraza, wyrażenie

PL

plural

liczba mnoga

POSS

possessive

forma dzierżawcza

PP

past participle

imiesłów czasu przeszłego

PPR

preset participle

imiesłów czasu teraźniejszego

PREF

prefix

prefiks

PREP

preposition

przyimek

PRON

pronoun

zaimek

PT

past tense

czas przeszły

PV

phrasal verb

czasownik frazowy

REL

relative

względny

SB

somebody, someone

ktoś, ktokolwiek

SCOT

Scottish English

wersja szkocka

SEP

separable

rozdzielnie

SG

singular

liczba pojedyncza

SL

slang

gwara, żargon

STH

something

coś

SUBJ

subject

przedmiot

SUPERL

superlative

stopień najwyższy

U

phrasal verbs

czasowniki złożone

VB

verb

czasownik

VI

very informal

czasownik nieprzechodni

VR

reflexive verb

czasownik zwrotny

VT

transitive verb

czasownik przechodni

VULG

vulgar

wulgaryzm