Umowa licencyjna

Produkt - Produktem o którym traktuje niniejsza umowa jest słownik: Wordmax™ 4th Edition for Android zwany dalej Systemem.

Dostawca - Dostawcą jest serwis: Slowniki.org.

Użytkownik - Użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna nabywająca od dostawcy określony produkt.

Ogólne - Dokument ten określa warunki na jakich Dostawca upoważnia Użytkownika do korzystania z dostarczonego Systemu w wersji pierwotnej i uaktualnionej lub poprawionej. Umowa niniejsza stanowi jedyną regulację wzajemnych praw i obowiązków stron odnośnie do korzystania przez Użytkownika ze stanowiącego przedmiot tej umowy Systemu. Warunkiem powstania po stronie Użytkownika praw do korzystania przez niego z Systemu jest zaakceptowanie i przestrzeganie przez UŻYTKOWNIKA niniejszej umowy.

Przedmiot licencji

 • Programy komputerowe w postaci skompilowanej określone jako System oraz wszystkie autoryzowane kopie (określane w tej umowie jako Software).

 • Przygotowane przez Dostawcę dokumentacje dla użytkownika programów (w postaci papierowej lub zbioru dyskowego) (określane w tej umowie jako Dokumentacja).

 • Wszystkie przygotowane i dostarczone przez Dostawcę uaktualnione, poprawione programy (określane w tej umowie jako Ulepszenia).

Zakres licencji, prawa i obowiązki stron

 • Dostawca udziela Użytkownikowi nie wyłącznej licencji do korzystania z Systemu.

 • Użytkownik uzyskuje licencję tylko do programów, które są w niniejszej umowie wyraźnie wskazane.

 • Wszystkie prawa wyłączne związane z Systemem (jak prawo do nazwy, firmy, oraz prawo autorskie), zachowuje Dostawca.

 • Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na wszelkich nośnikach Systemu adnotacji wskazujących na podmiot praw wyłącznych (prawa autorskie, nazwy programu, numer wersji, numer seryjny) i adnotacji ograniczających swobodę rozpowszechniania tych przedmiotów. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania tych adnotacji na legalnie kopiowanych przez siebie nośnikach Systemu.

 • Użytkownik może korzystać z Systemu w dowolnym czasie na pojedynczym komputerze, telefonie, urządzeniu elektronicznym lub w sieci komputerowej na takiej ilości stanowisk jak zostało określone w niniejszej umowie.

 • Użytkownik zobowiązany jest w przypadku zwiększenia ilości stanowisk na których będzie używany System do niezwłocznego powiadomienia o tym Dostawcy oraz zapłacenia aktualnej różnicy pomiędzy cenami Systemów.

 • Użytkownik zobowiązuje się, że:

  1. - Nie będzie udostępniał osobom trzecim otrzymanego od Dostawcy na podstawie niniejszej umowy Systemu i Dokumentacji, w tym nie będzie udzielał sublicencji.

  2. - Będzie korzystał z Systemu i Dokumentacji tylko dla użytku własnego.

  3. - Podejmie wszelkie możliwe środki dla zachowania poufności otrzymanego od Dostawcy na podstawie niniejszej umowy Systemu i Dokumentacji.

  4. - Nie będzie bez pisemnej zgody Dostawcy wprowadzał do otrzymanych od niego na podstawie niniejszej umowy programów żadnych zmian, nie będzie programów tych dekompilował i nie będzie kopiował ich oraz Dokumentacji bez zgody Dostawcy.

  5. - Oprogramowania będzie używał zgodnie z Dokumentacją.

Czas trwania licencji

 • Określone niniejszą umową prawa do korzystania z Systemu powstają na rzecz Użytkownika z chwilą dostarczenia mu nośników Systemu i Dokumentacji.

 • Prawa o których mowa w pkt.1, nie są ograniczone czasowo z wyłączeniem pkt. 2. Prawa te wygasają z chwilą rozwiązania niniejszej umowy lub w momencie naruszenia któregokolwiek z punktów zawartego w niniejszej umowie.

 • Wygaśnięcie niniejszej umowy przypada w momencie wyczerpania zasobu kluczy aktywacyjny, których ilość nie może być mniejsza niż jeden i którą to ilość niezależnie ustala Dostawca.

Opłaty licencyjne

 • Wysokość oraz termin uiszczenia opłat licencyjnych za korzystanie z Systemu, a także wysokość opłat za usługi serwisowe ustalane są na podstawie odrębnych umów pomiędzy Dostawcą i Użytkownikiem.

 • Opłaty licencyjne powinny być uiszczane na rzecz Dostawcy w terminach określonych na rachunku lub zamówieniu elektronicznym dostarczonym Użytkownikowi.

 • Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia karnych odsetek, z tytułu opóźnienia w uiszczeniu opłat licencyjnych, o których mowa w pkt: (1).

Usługi serwisowe

 • Usługi serwisowe są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Dostawcą i Użytkownikiem Systemu.

 • Usługi serwisowe świadczone przez Dostawcę obejmują:

  1. - Informowanie Użytkownika na bieżąco o wszelkich Ulepszeniach odnoszących się do Systemu, co do którego Użytkownik nabył prawa korzystania na podstawie niniejszej umowy.

  2. - Instalacji Użytkownikowi Ulepszeń, o których mowa w pkt: (a), zobowiązanie to nie obejmuje modyfikacji Systemu uważanej przez Dostawcę za oddzielny program rozprowadzany za odrębną opłatą.

  3. - Konsultacje dotyczące instalacji i użytkowania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Systemów w formie określonej w umowie, o której mowa w pkt:. (a).

 • W przypadku zmiany przez Użytkownika komputera, telefonu, urządzenia lub systemu operacyjnego Dostawca nie jest zobowiązany dostarczyć System przystosowany do nowego środowiska. Umowa traktuje tylko i wyłącznie pierwotnie produkt zamówiony.

Gwarancja

 • Gwarancja udzielona Użytkownikowi na System do którego Użytkownik nabył prawa na podstawie tej umowy jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy i obejmuje dostarczanie Ulepszeń związanych z usunięciem wad wykrytych w Systemie oraz pomoc podczas instalacji Systemu.

 • Gwarancja nie obejmuje sytuacji wymienionych poniżej:

  1. - Szkód wynikłych z wadliwego działania komputera, telefonu, urządzenia lub systemu operacyjnego.

  2. - Szkód spowodowanych przez wadliwe działanie sieci energetycznej.

  3. - Uszkodzeń na nośnikach na których jest przechowywany i użytkowany System.

  4. - Błędów spowodowanych przez zmiany dokonane w Systemie przez Użytkownika.

  5. - Błędnie wprowadzonych danych które podlegają obróbce przez System.

  6. - Innych błędów wynikających z niewłaściwego użytkowania Systemu.

Rozwiązanie umowy

 • Dostawca może na drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia złożonego Użytkownikowi rozwiązać umowę niniejszą ze skutkiem natychmiastowym, cofając w ten sposób wszystkie udzielone Użytkownikowi licencje lub cofnąć licencję na korzystanie z konkretnych Systemów, jeśli Użytkownik narusza zobowiązania przyjęte na podstawie niniejszej umowy przynoszące szkodę Dostawcy.

 • W przypadku rozwiązania umowy lub cofnięcia licencji, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Systemów, co do których licencja została cofnięta oraz bezzwłocznie zwrócić Dostawcy wszystkie kopie Systemu.

Postanowienia końcowe

 • Prawa Użytkownika z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem zastawu. Przeniesienie praw z niniejszej umowy przez Użytkownika na rzecz osoby trzeciej jest dopuszczalne jedynie po uprzednim pisemnym wyrażeniu na to zgody przez Dostawcę. Dostawca zobowiązuje się, że nie będzie bez ważnej przyczyny odmawiał udzielenia Użytkownikowi zgody na przeniesienie nabytych przez niego praw na rzecz nowych jednostek organizacyjnych, o ile jednostki te zobowiążą się do przestrzegania obowiązków, jakie na podstawie niniejszej umowy przyjął na siebie Użytkownik.

 • Z zastrzeżeniem postanowienia pkt:1 prawa i obowiązki w niej określone wiążą także następców prawnych Dostawcy i Użytkownika.

 • Okoliczność, że którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest nieważne, sprzeczne z obowiązującym prawem lub niemożliwe do spełnienia, nie będzie miała wpływu na ważność i obowiązek przestrzegania umowy w pozostałej jej części.

 • Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z potwierdzenia jej przez Użytkownika.

 • Zmiany i ewentualne uzupełnienia Umowy wymagają dwustronnie uzgodnionej formy pisemnej.

 • W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy, rozumie ją i zobowiązuje się przestrzegać wszystkie jej postanowienia.

 • Wszystkie znaki produktów i inne znaki firmowe są własnością firm związanych z Systemem i Dostawcą, a także partnerami Dostawcy i nie mogą być wykorzystywane bez ich ówczesnej pisemnej zgody.